Nagrody i wyróżnienia ECDL - European Computer Driving Licence Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu
image
ZAPRASZAMY NA PIKNIK INTEGRACYJNY! W piątek 18 września 2015 roku w godzinach 16:00 - 20:00 na terenie Centrum odbędzie się Piknik organizowany w ramach projektu "Aktywni bez Barier".

O Centrum:

Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową.

Projekty aktualnie realizowane

 

Aktywni bez barier
 
Projekt "Aktywni Bez Barier" współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w okresie 30.06.2015 - 31.12.2015. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej 15 mieszkańców/mieszkanek Wrocławia doświadczających choroby psychicznej. 
Opiekun dzienny. Domowy system opieki
 
Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeszkolone osoby, które chcą podjąć zlecenie w formie Dziennego opiekuna i świadczyć opiekę nad średnio trójką dzieci w wieku do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do warunków domowych (np. własne mieszkanie).
Centrum Aktywnych
 
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych 180 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Wrocławski Opiekun Dzienny
 
Zadanie umożliwia godzenie życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Uczestnikami zadania są rodzice (opiekunowie prawni dzieci do lat 3).


Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym
 
Projekt innowacyjny realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami w wieku 50+ doświadczających przemocy domowej – klientek gminnych zespołów interdyscyplinarnych.
Model Wsparcia - Etap testowania 
Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w okresie 01.04.2015 – 31.12.2015. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niezatrudnionych, doświadczających przemocy w rodzinie.

Projekty zakończone

 

Inne działania Centrum