Nagrody i wyróżnienia ECDL - European Computer Driving Licence Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu
image
Trwa rekrutacja do projektu "Model Wsparcia - etap testowania" Projekt adresowany do osób niezatrudnionych, doświadczających przemocy. 

O Centrum:

Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową.

Projekty aktualnie realizowane

 

Kontynenty Wrocławia
 
Projekt ma na celu aktywizację i integrację obywateli państw trzecich poprzez szkolenia, warsztaty, wsparcie doradcze i wydarzenia o charakterze integracyjno-poznawczym, ułatwiające obcokrajowcom poznanie oraz zrozumienie polskiej kultury i obyczajowości. Projekt trwa 18 miesięcy: od 01.01.2014 do 30.06.2015.
Opiekun dzienny. Domowy system opieki
 
Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeszkolone osoby, które chcą podjąć zlecenie w formie Dziennego opiekuna i świadczyć opiekę nad średnio trójką dzieci w wieku do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do warunków domowych (np. własne mieszkanie).
Centrum Aktywnych
 
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych 180 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Wrocławski Opiekun Dzienny
 
Zadanie umożliwia godzenie życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Uczestnikami zadania są rodzice (opiekunowie prawni dzieci do lat 3).

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym
 
Projekt innowacyjny realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami w wieku 50+ doświadczających przemocy domowej – klientek gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

Projekty zakończone

 

  

 

Inne działania Centrum