puchar

image image
Rekrutacja do V edycji projektu "Centrum Aktywnych" Do udziału w projekcie zapraszamy niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, m.in. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, opuszczające zakłady karne, doświadczające trudności wychowawczych.

O Centrum:

Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową.

Projekty aktualnie realizowane

 

Kontynenty Wrocławia
 
Projekt ma na celu aktywizację i integrację obywateli państw trzecich poprzez szkolenia, warsztaty, wsparcie doradcze i wydarzenia o charakterze integracyjno-poznawczym, ułatwiające obcokrajowcom poznanie oraz zrozumienie polskiej kultury i obyczajowości. Projekt trwa 18 miesięcy: od 01.01.2014 do 30.06.2015.
Dzienny opiekun - domowy system opieki
 
Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeszkolone osoby, które chcą podjąć zlecenie w formie Dziennego opiekuna i świadczyć opiekę nad średnio trójką dzieci w wieku do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do warunków domowych (np. własne mieszkanie).
Edukacja i praca bez barier
 
Celem projektu „Edukacja i praca bez barier” jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodych, niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2011 - 31.07.2014 i adresowany jest 160 niezatrudnionych osób.
Centrum Aktywnych
 
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych 180 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Standaryzacja działalności wrocławskich organizacji pozarządowych
 
Projekt ma na celu zwiększenie jakości realizacji działań z zakresu pożytku publicznego przez 110 wrocławskich organizacji pozarządowych w okresie od lipca 2012 do marca 2014 roku.

Wrocławski Opiekun Dzienny
 
Zadanie umożliwia godzenie życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Uczestnikami zadania są rodzice (opiekunowie prawni dzieci do lat 3).

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym
 
Projekt innowacyjny realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami w wieku 50+ doświadczających przemocy domowej – klientek gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

Projekty zakończone

 

  

 

Inne działania Centrum